SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła Promująca Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku.
W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: ,,Szkoła Promująca Zdrowie", do którego Polska przystąpiła rok później. Obecnie projekt ten realizowany jest w 45 krajach Europy, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Nasza szkoła zawsze promowała i promuje zasady zdrowego stylu życia,  podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczniowie chętnie uczestniczą w wielu projektach
i kampaniach promujących zdrowy styl życia,
dlatego też na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęta została decyzja
o przystąpieniu naszej placówki do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się, jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna ważnym elementem programu nauczania szkoły.

2. Promocja zdrowia troską o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem
Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby osiągnąć ten cel, szkoła powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w najbliższym środowisku,
 • zachęcać uczniów do zdrowego stylu życia
 • stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego, a także wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • współpracować z służbą zdrowia

 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
-
uczniowie;
- nauczyciele
- pracownicy szkoły;

- rodzice;
- inne osoby ze społeczności lokalnej
- przedstawiciele służby zdrowia (lekarz, higienistka)

Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym:

 • panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy
 • społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia
 • uczniowie uczą się, jak zdrowiej i lepiej żyć