SUPER  WIEWIÓRKA
PRZYJACIÓŁKA OLI I KUBY

 

Geneza programu

Pomysł stworzenia programu Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby powstał w 2001 roku podczas warsztatów dotyczących wolontariuszy w Polskim Czerwonym Krzyżu. Uczestnicy myśląc o najmłodszych grupach wiekowych - naszych Wiewiórkach - postanowili skorzystać z programu Młodzież Słowackiego Czerwonego Krzyża "Evićka nam ochorela" i zaadaptować go do polskich potrzeb. Jego opracowaniem zajęła się Krajowa Rada Młodzieżowa PCK.
Na początku 2002 roku w trzech okręgach: lubuskim, łódzkim i małopolskim przeprowadzono pilotaż programu. Podczas jego trwania przeszkolono 1200 dzieci w 30 przedszkolach. Program realizowany był przez 45 wolontariuszy Młodzieży PCK.
Faza pilotażowa została bardzo wysoko oceniona zarówno przez dzieci, rodziców, wychowawców przedszkolnych, jak i wolontariuszy realizujących program - na 10 punktów przyznano ich aż 9,3! Na podstawie oceny programu wprowadzono udoskonalenia zarówno w samym programie, jak i jego materiałach edukacyjnych - dodano opisy nowych lekcji, opracowano dodatkowy poradnik dla trenerów. Sukces fazy pilotażowej zadecydował o jego rozpoczęciu już w wymiarze ogólnopolskim. Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby jest oficjalnym programem Młodzieży PCK.

Założenia programu

Brak spójnego, jednolitego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki, stały się bodźcem do stworzenia niniejszego programu opierającego się na zagadnieniach:

 •  pierwszej pomocy i bezpieczeństwa - konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,

 •  higieny - konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,

 • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,

 • w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej - konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

Cel strategiczny programu

Wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel operacyjny

Wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Oczekiwane efekty

 

U dzieci uczestniczących w programie ukształtowana została:

 •  postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki, zabawy i odpoczynku,

 • postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,

 • postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą,

 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

 • znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich,

 • znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,

 • umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,

 • postawa przestrzegania zasad pro zdrowotnych - zwiększenie udziału w diecie dziecka o 30% spożycia owoców i warzyw jako źródła witamin,

 • postawa niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,

 • postawa przejawiania wrażliwości, tolerancji oraz walka z dyskryminacją u dzieci,

 • poczucie współistnienia z innymi narodami europejskimi.

 

Zadania programu

 • Przeszkolenie trenerów programu poprzez organizację szkoleń na szczeblach okręgowych i rejonowych.

 • Przeprowadzenie bloku 17 zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Harmonogram spotkań

 • Poznajmy się - prowadzący i grupa.

 • Pierwsze spotkanie Oli z Czerwonym Krzyżem - przedstawienie organizacji, informacja o znaku czerwonego krzyża i o jego ochronie.

 • Idzie Ola do przedszkola- przedstawienie podstawowych zasad ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na drodze.

 • Ola na wycieczce w lesie - poznanie zasad właściwego zachowania się w lesie.

 • Ola czyścioszek - podstawy zdrowego stylu życia i higieny.

 • Ola na placu zabaw - podstawy udzielania pierwszej pomocy przy urazach powstałych podczas zabaw.

 • Ola myje zęby - zasady higieny jamy ustnej.

 • Ola rysuje - plecy prostuje - prawidłowa postawa przy codziennych zajęciach.

 • Ola sama się ubiera - jak zapobiegać chorobom zakażnym w okresie jesienno-zimowym. Ubieranie się stosownie do pory roku.

 • Ola Ratowniczek - nauka wzywania pomocy, korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebezpieczeństwa.

 • Ola dobrze się zachowuje - pomaganie osobom starszym, słabszym oraz młodszym dzieciom.

 • Niebezpieczne zabawy Oli zimą - niebezpieczeństwa związane z zabawami na śniegu i lodzie.

 • Ola mała kuchareczka - niebezpieczeństwa czyhające w kuchni.

 •  Ola i obcy - niebezpieczeństwa w kontaktach z obcymi ludźmi.

 • Ola i jej przyjaciele - nauka tolerancji wobec ludzi innych ras, narodowości, przekonań, wyznań itp.

 • Ola Europejczyk - przygotowanie dzieci do integracji europejskiej. Zajęcia proponowane, w pełnym scenariuszu, dla l klasy szkoły podstawowej, a w skróconej formie także dla przedszkolaków.

 •  Zakończenie i podsumowanie spotkań - gra planszowa sprawdzająca zdobyte przez dzieci wiadomości.