UCZNIOWIE

Uczniowie naszej szkoły:

  •  zostają wyposażeni w wiadomości i umiejętności określone podstawą programową
  •  rozwijają swoje zainteresowania i zdobywają umiejętności wykraczające poza treści programowe z poszczególnych przedmiotów
  •  wychowywani w duchu patriotyzmu i tradycji poważnie traktują te wartości
  •  znają regionalne tradycje ludowe i nigdy nie lekceważą korzeni, z których wyrośli

  •  interesują się rękodziełem ludowym, uczą się go
  •  są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w kulturze m.in. poprzez poznawanie języka teatru, filmu, literatury ( również praktyczne)
  •  są ukierunkowani na przyjmowanie aktywnej postawy w życiu społecznym; pracują w samorządzie szkolnym, obserwują pracę wolontariuszy, biorą udział w akcjach charytatywnych
  •  są świadomi procesów zachodzących we współczesnym świecie, poprzez pryzmat własnej kultury poznają dorobek kulturowy innych krajów; również podczas zajęć kółka Unii Europejskiej
  • rozumieją jak ważne są wartości, które niesie z sobą religia chrześcijańska i są uczeni wcielać je w życie
  • wiedzą, jak dbać o zdrowie, rozwijają swoją sprawność fizyczną; m. in. na basenie i w siłowni.