Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
 IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

KOŁO PRZYJACIÓŁ UNII EUROPEJSKIEJ

 

Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada Naród polski,
jego bogactwa duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umacniania pokoju i bezpieczeństwa w Europie…


Jan Paweł
II


Szkoła XXI wieku ma kształtować człowieka otwartego, tolerancyjnego, solidaryzującego się z innymi narodami w ich losie, szanującego niepowtarzalną godność innych ludzi. Unia Europejska niesie przesłanie stworzenia świata wolnego od uprzedzeń i dyskryminacji. Europejski wymiar edukacji ma wzmacniać u młodzieży poczucie tożsamości europejskiej, ułatwić zrozumienie wartości cywilizacji europejskiej i podstaw, na jakich obywatele Unii zamierzają oprzeć swój rozwój.
W naszej szkole działa od czterech lat Koło Przyjaciół Unii Europejskiej. Zrzesza ono chętnych uczniów z klas IV – VI, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu integracji europejskiej. Praca z uczniami jest skierowana przede wszystkim w kierunku poszerzenia i pogłębienia wiedzy z tematów programowych, jak również poza programowych. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań.


Celem działalności Koła Przyjaciół Unii Europejskiej jest:

  •  wprowadzenie podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej;

  •  zrozumienie idei integracji;

  •  budowanie pozytywnego wizerunku obywatela Europy;

  •  pogłębianie postawy szacunku i tolerancji do własnego państwa i rodzimej kultury, a zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i kultur;

  •  rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;

  •  pobudzanie do przedsiębiorczości, kształcenie postaw aktywności i kreatywności wobec nowych wyzwań i problemów Europy;

  • określenia miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie.

W tym roku 15 marca uczniowie należący do koła już po raz trzeci wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Młody Europejczyk” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.
Ponadto młodzi Europejczycy byli dwukrotnie inicjatorami wigilii szkolnej w roku 2007 i 2008, przygotowując świąteczny program artystyczny Boże Narodzenie w Europie, Bożonarodzeniowa podróż po krajach UE. W roku 2008 odbyło się spotkanie pod hasłem Cudze poznajmy swoje kochajmy z podobnym klubem europejskim działającym w Zespole Szkół w Żyznowie w sąsiedniej gminie Strzyżów.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 1 maja piątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 9 maja świętowaliśmy „Dzień Europy”, członkowie KPUE przygotowali odpowiedni program artystyczny.

 

 

DO GÓRY