EDUKACJA REGIONALNA

 

Edukacja regionalna została wprowadzona do szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. Jej istnienie w szkołach jest uzasadnione, zważywszy na pozytywne oddziaływania na uczniów zarówno w sferze dydaktycznej jak i wychowawczej. Niniejszy program ma za zadanie przybliżyć uczniom region, w którym żyją. Zaznajomić ich z jego przeszłością (wydarzeniami historycznymi, legendami, zabytkami, zasłużonymi ludźmi), realiami współczesnymi, elementami szeroko rozumianej kultury (szczególnie z regionalnymi tradycjami ludowymi, gwarą), z osobliwościami przyrody.

Obok dążeń do wyposażenia uczniów w ogólne wiadomości na temat regionu program stawia sobie za cel uzyskanie zamierzonych efektów wychowawczych oraz kształcenie u uczniów określonych umiejętności.

Praca wychowawcza związana jest głównie z formowaniem u młodych ludzi świadomości przynależności do grupy mającej wspólną przeszłość, kulturę i żyjącej w tym samym środowisku przyrodniczym. Działania takie są niezwykle pożądane w dobie stopniowego odchodzenia od rodzimej tradycji kulturowej i ulegania wpływom obcych kultur przez większość młodzieży przecież niezupełnie zrozumiałych. Odcinanie się od własnych korzeni prowadzi do dezorientacji przynależności kulturowej, zagubienia w świecie wartości, problemów z identyfikacją własnej tożsamości.

. A to z kolei zaburza poczucie bezpieczeństwa, które konieczne jest do kształtowania zdrowej moralnie osobowości.

Program „Jestem stąd” powstał głównie po to, aby zapobiegać skutkom tych wymienionych wyżej negatywnych zjawisk społecznych, które mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na procesy świadomościowe uczniów. Ma on wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci do wartości chrześcijańskich, humanistycznych, patriotycznych i wykształcić u uczniów większe poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej i szacunek dla tradycji. Uczniowie mają zyskać świadomość istnienia w kulturze oraz narzędzia potrzebne do poznawania innych kultur i społeczności, zrozumienia ich, a także tolerancji. Podejmowane w ramach realizacji programu działania powinny kształcić u dzieci określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego umiejętności oraz wypracować w nich samodzielność, poszerzyć zainteresowania, uzdolnienia, umiejętność gospodarowania czasem, wdrożyć do aktywności na rzecz najbliższego środowiska, regionu.

Program „Jestem stąd” ma wpłynąć na rozwój uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły i jej promocję. Treści programowe przeznaczone są do realizacji w ciągu trzech lat nauki (klasa IV,V,VI) i powinny być rozłożone w czasie- od tematów dotyczących najbliższego otoczenia ucznia do „coraz większej Ojczyzny” (miejsce zamieszkania, gmina, powiat, województwo, region).

Określone w programie działania wymagają korelacji przedmiotowej; podejmowane powinny być podczas zajęć z języka polskiego, historii, przyrody, informatyki, plastyki, muzyki i religii. W czasie realizacji zagadnień zawartych w programie uczniowie poznają region przez docieranie do różnych źródeł informacji, uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych, kultywowanie tradycji regionalnych, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Planowane zajęcia wymagają zgody i często udziału rodziców, współpracy ze środowiskiem.

Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, podstawami programowymi wymienionych w programie przedmiotów oraz statutem SP w Krasnej.